Hi Willem, dit is jouw persoonlijke uitslag

 Save as PDF

Onderwijs

Score

Maatschappelijke betrokkenheid

62.5%

Overtuiging dat techniek te leren is

62.5%

Zelfvertrouwen in bèta en techniek

100%

Vertrouwen in technologische vooruitgang

100%

Interesse in nieuwe technologie

100%

Belang van waardering en erkenning van anderen

100%

Praktische gerichtheid

100%

Ontdek jouw dimensies

Hieronder lees je de uitleg bij jouw resultaat. Er is geen goed of fout. De uitkomsten van de scan kunnen gezien worden als gespreksstarter die inspireert om verder aan de slag te gaan met het Bèta&TechMentality-model.

Maatschappelijke betrokkenheid

Dit is jouw score: 62.5%

Betrokken zijn bij de maatschappij, iets betekenen voor mensen om je heen of voor bijvoorbeeld het milieu, is voor veel mensen een belangrijke drijfveer in hun werkleven. Je bent je hiervan bewust. Blijf leerlingen meenemen in dit gedachtegoed en laat ze ontdekken hoe ze zelf techniek en technologie kunnen inzetten om het leven van mensen te verbeteren. Blijf benadrukken dat in bijna alles technologie zit en dat techniek ook in niet-technische sectoren een belangrijke rol speelt. Maak in het onderwijs gebruik van maatschappelijke uitdagingen en laat leerlingen verschillende oplossingen bedenken. Welk daarbij samen met het bedrijfsleven en gebruik verschillende rolmodellen en verhalen die verder gaan dan het standaard technische beeld. Bijvoorbeeld: hoe kan techniek de zorg in een ziekenhuis verbeteren? Welke carrièremogelijkheden biedt dit voor de leerlingen? Door het bieden van context sluit je aan bij het besef dat voor sommige leerlingen het positieve effect en resultaat belangrijker zijn dan de technische handeling zelf.

Overtuiging dat techniek te leren is

Dit is jouw score: 62.5%

Je waakt voor stereotype beelden en laat zien dat leerlingen zich altijd in een bepaalde mate kunnen ontwikkelen in techniek en technologie, ook als zij hiervoor in beginsel minder talent lijken te hebben. Blijf dit uitstralen en overbrengen op je leerlingen door te laten zien dat leren en werken in de techniek allerlei vormen kent en daarom voor iedereen potentieel haalbaar is. Daarbij is het van belang om blijvend te waken voor stereotype beelden en voor verhalen die impliceren dat techniek en technologie alleen is weggelegd voor slimme of erg handige jongeren. Blijf beelden en verhalen gebruiken waarin zowel meisjes als jongens voorkomen. Techniek en technologie zijn er voor iedereen. Als iemand zijn of haar best doet, kan hij of zij er altijd beter in worden. Houd ook oog voor leerlingen die het vertrouwen hebben dat techniek te leren is: zorg voor uitdagende opdrachten en maak interessante combinaties van techniek en media, ICT en/of wetenschap. Geef veel ruimte om zelf te onderzoeken en te ontdekken.

Zelfvertrouwen in bèta en techniek

Dit is jouw score: 100%

Het is slim om gericht in te spelen op de hoeveelheid technisch zelfvertrouwen bij leerlingen. Let dus goed op signalen die (een gebrek aan) zelfvertrouwen aangeven. Veel jongeren missen nu het zelfvertrouwen om voor een technische richting te kiezen. Ze vinden zichzelf niet handig of slim genoeg. Daarbij denken ze soms ook dat techniek niet ‘leerbaar’ is, maar iets is dat je al ‘in je’ moet hebben. Als docent, mentor of decaan vervul je een cruciale rol bij het doorbreken van dit beeld en denkpatroon. Bij jongeren met weinig zelfvertrouwen is het zaak om vooral te stimuleren en positieve ervaringen mee te geven, terwijl jongeren met veel zelfvertrouwen juist behoefte zullen hebben aan meer uitdaging. Je kunt het zelfvertrouwen van jongeren vergroten door ze uit te dagen op hun eigen niveau, ze in kleine stapjes te laten leren en ze aan te moedigen wanneer ze dat nodig hebben. Focus op proces in plaats van resultaat, ook als het niet meteen lukt, en voorkom het stempel ‘ongeschikt’. Je vergroot het plezier in leren door leerlingen opdrachten te geven in een aansprekende context, in plaats van alleen te focussen op abstracte theorie. Betrek ook ouders en verzorgers bij het aanmoedigen van jongeren.

Vertrouwen in technologische vooruitgang

Dit is jouw score: 100%

Blijf bewust van het feit dat techniek en technologie belangrijk zijn en blijven voor mens en maatschappij. Laat leerlingen zien wat ze zelf met techniek en technologie kunnen doen om het leven van mensen te verbeteren, nu en in de toekomst. Plaats opdrachten daarbij in een aansprekende context, bijvoorbeeld met behulp van ‘De 7 werelden van techniek’. Richt je daarbij op de rol van technologie voor mensen die dichtbij de jongeren zelf staan (familie), in de samenleving in brede zin en voor de toekomst (met de nadruk op de impact daarvan op de natuur en het milieu). Focus in je communicatie op aansprekende nieuwe technologische ontwikkelingen om jongeren te enthousiasmeren en daag leerlingen hiermee ook onderwijskundig uit. Nodig bedrijven uit om te vertellen over hoe zij nieuwe technologieën ontwikkelen en toepassen (robotica, VR etc.) en/of laat jongeren tijdens carrièredagen zelf aan de slag gaan met deze technologieën.

Interesse in nieuwe technologie

Dit is jouw score: 100%

Blijf goed gebruik maken van voorbeelden van technologische ontwikkelingen en innovaties om de interesse van leerlingen in technologie op te wekken en te vergroten. Vaak zijn jongeren al wel enthousiaste gebruikers van bepaalde nieuwe technologieën, maar hebben ze een zetje nodig om zichzelf ook een rol in het ontwikkelen ervan toe te dichten. Bied leerlingen nieuwe technologieën aan op school en in het onderwijs en laat hierbij de brede reikwijdte van techniek zien. Daag leerlingen ook eens uit om zelf met nieuwe interessante ontwikkelingen te komen waar ze meer over willen weten of mee willen doen. Sluit aan bij hun interesses en laat ze niet alleen maar lezen over of horen van nieuwe technieken, maar laat ze ook zelf ontwerpen en maken. Laat leerlingen bijvoorbeeld games maken en leer ze programmeren. Zo wakker je de interesse in weer andere nieuwe technologieën aan. Belangrijk daarbij is om duidelijk te vertellen wat je hier later zoal mee kunt. Aansprekende grote technische bedrijven als Google, Apple en Tesla kunnen helpen om tastbaar te maken wat de leerlingen in de toekomst kunnen gaan doen met behulp van nieuwe technologieën en innovaties.

Belang van waardering en erkenning van anderen

Dit is jouw score: 100%

Je laat zien dat een technische carrière status, trotse familieleden, erkenning en een goede beloning met zich meebrengt. Zo enthousiasmeer je bepaalde leerlingen voor een toekomst in techniek en technologie. Blijf bij het geven van feedback en beoordelingen daarom ook expliciet letten op de gevoeligheid van sommige leerlingen voor externe erkenning. Blijf ook ouders bij prestaties van leerlingen betrekken, zodat ook zij oog krijgen voor brede mogelijkheden en mooie kansen binnen de techniek. Toon de leerlingen beroepen in techniek en technologie die maatschappelijk gezien en in hun directe omgeving in hoog aanzien staan. Dit helpt leerlingen die extrinsiek gemotiveerd worden in hun keuze voor de technische sector. Geef daarbij actuele informatie over carrièreperspectieven, baankansen en salaris – laat bedrijven dit bijvoorbeeld belichten tijdens gastlessen, bedrijfsbezoeken of informatiemarkten.

Praktische gerichtheid

Dit is jouw score: 100%

Er wordt ruimte vrijgemaakt in het onderwijs om leerlingen praktisch bezig te laten zijn met techniek en technologie, zowel in technische als niet-technische vakken en profielen. Ga zo door. Een gedeelte van de leerlingen houdt immers meer van praktijk dan van theorie en vindt iets maken of iets doen leuker dan het leren van de theorie of het nadenken over een technisch ontwerp. Het kan helpen om leerlingen tijdens lessen uit te dagen om producten niet alleen te analyseren en te ontwerpen, maar ook te maken en verbeteren. Vergeet niet om leerlingen die juist een grote interesse hebben voor de theorie aan hun trekken te laten komen. De drijfveren van je leerlingen kennen en hierop aansluiten is daarbij dus extra belangrijk. ‘Levensechte’ praktijkopdrachten (in samenwerking met het bedrijfsleven) waarbij aandacht is voor het praktisch aan de slag gaan én de theorie zouden een uitkomst kunnen zijn.